โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ