ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ