ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.พิชามญชุ์ สำรวม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ