ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ครู คศ.1