ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุชิต มีศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ