โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์