ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์