ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์