ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)

นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้าสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)