ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ชมนาท จันทรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา
ครู คศ.1