ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียวรรณ บุณยวิบูลย์