ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุรีวัลย์ จำนงค์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิชามญช์ ทองไพจิตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาววราภรณ์ มณีสถิตย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0