ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุรีวัลย์ แอนิ่ม

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิชามญช์ ทองไพจิตร