โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพิชามญช์ ทองไพจิตร

นางสุรีวัลย์ แอนิ่ม

หัวหน้าปฐมวัย