ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0970797580
อีเมล์ : noomsamrit@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล