ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุ อนุศาสนนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ภัทรโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวเรือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2544 - 30 ก.ย. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉนวนศรี มงคลเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวเรือง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2536 - 14 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2513 - 30 กันยายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี จันทะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2512 - 12 พฤศจิกายน 2513