ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอนุ อนุศาสนนันทน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุธิสา แจ่มจักษุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายอนุชิต มีศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0