ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสัมฤทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวเรือง

นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุธิสา แจ่มจักษุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายอนุรักษ์ เนียมไทย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอนุชิต มีศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล