ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครู
ครูเพ็ชรัตน์ มารูปหมอก
ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาล 1  โทรศัพท์ 
ครูภิญทุตา อินเตสะ
ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2