โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาธารณสุขตำบลบางพูด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด  ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดดาวเรือง  ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดดาวเรือง  ไม่ว่านักเรียนเกิดอุบัติเหตุ  หรือมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ  อยู่เสมอ