ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาธารณสุขตำบลบางพูด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด  ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดดาวเรือง  ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดดาวเรือง  ไม่ว่านักเรียนเกิดอุบัติเหตุ  หรือมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ  อยู่เสมอ