ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คิดสร้างสรรค์ คุณธรรมนำหน้า
พัฒนาวิชาการ สืบสานประเพณี
สุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง

ปรัชญา
สุวิชา โน ภวํ โหติ  : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ