โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คิดสร้างสรรค์ คุณธรรมนำหน้า
พัฒนาวิชาการ สืบสานประเพณี
สุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง

ปรัชญา
สุวิชา โน ภวํ โหติ  : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ