ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนวัดดาวเรืองเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางพูด 1 ตามคำร้องขอของเจ้าอาวาส และประชาชนในตำบลบางพูด โดยขออนุมัติจาก นายอำเภอ มีครูใหญ่ชื่อ นายบุญเลื่อน  เนิดน้อย  มีนักเรียน  35  คน ครู  2 คน ทำการสอนโดยใช้ศาลาการเปรียญ และเมื่อ พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดดาวเรือง

                พ.ศ. 2502              พระอธิการไปล่  ปัญญาพโล  เจ้าอาวาสวัดดาวเรืองร่วมกับประชาชนตำบลบางพูดจัดหาเงินสร้างอาคารเรียน เอกเทศ  1 หลัง  แบบ ป1 ข   กว้าง  9 เมตร  ยาว  27  เมตร ใช้เงิน   50,000  บาท   ( ห้าหมื่นบาท) โดยสร้างติดกับคลองเชียงรากใหญ่

                พ.ศ. 2504              ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 1 ห้องเรียน เป็นเงิน  30,000  บาท                      (สามหมื่นบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2515              ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 015 สองชั้น  8 ห้องเรียน เป็นเงิน400,000  บาท     (สี่แสนบาทถ้วน)   และเริ่มสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

                พ.ศ. 2519              สภาตำบลบางพูด อนุมัติเงิน  45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป1ข   เป็นกระเบื้องลอนคู่ และได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม  9 ที่นั่ง เป็นเงิน 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

                พ.ศ. 2520              ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  เป็นเงิน  92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                พ.ศ. 2521              ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015 อีก  8 ห้องเรียน เป็นเงิน 980,000  บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายอีก  570,000บาท(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)สร้างอาคารเรียนแบบ 015/ 4 ห้องเรียน และรื้ออาคารเรียนแบบ ป1ข หลังเดิม ทำโรงอาหารชั่วคราว

                พ.ศ. 2522              สภาตำบลบางพูอนุมัติเงิน  29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซ้อดินถมสนามเด็กเล่น

                พ.ศ. 2523              รื้ออาคารเรียนเดิมที่เหลืออีก   3   ห้องเรียน   ไปต่อเติมขยายโรงอาหารทำให้สนามหน้าโรงเรียนกว้างขึ้น และสภาตำบลบางพูดซื้อดินทำเขื่อนหน้าโรงเรียนเป็นเงิน  9,000 บาท(เก้าพันบาทถ้วน)

          พ.ศ.2526              ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203/2526 เป็นเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และในปีนี้กองพล ปตอ. พ.ท.วิโรจน์  แสงสนิทสร้างสนามตะกร้อเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

                พ.ศ. 2536              อาจารย์เสรี  กล่อมเกลี้ยงเกษียณอายุราชการ และนางสาวฉนวนศรี มงคลเดช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง             อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                พ.ศ. 2537              ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนของ สปจ.ปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.)           ได้รับงบประมาณ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทอกผ้าป่าสามัคคีขึ้น ด้วยความร่วมมือของกรรมการศึกษา คณะครูและประชาชนในตำบลบางพูด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุด

โทรมมาก และต่อเติมขยายโรงอาหารให้กว้างขึ้นดังนี้

                1. ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหารเป็น คสล. เป็นเงิน  106,628  บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)

2.  ซ่อมแซมส้วม  9 ทีนั่ง  เป็นเงิน  38,659 บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)       

3.  ซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียน แบบ 015/4 ห้องเรียน เป็นเงิน 9,825 บาท (เก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

4. ซ่อมแซมศาลาพักร้อนหน้าอาคารเรียน เป็นเงิน  6,391 บาท ( หกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)

                5. ปรับปรุงสนามหน้าโรงเรียน และปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เป็นเงิน  15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                6. ทาสีอาคารเรียนใหม่ เป็นเงิน  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                พ.ศ. 2538              ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศ โรงเรียนได้รับความเสียหายมาก สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้า อาคารเรียน แบบ 015 ชั้นล่างจำนวน 8 ห้องเรียน ได้รับความเสียหายเพราะน้ำท่วมขังเป็นเวลานานประมาณ   2  เดือน พื้นห้องเรียน

โก่งตัวงอใช้การไม่ได้สร้างปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก หลังน้ำลดลงใช้ความอดทนสูงในการฟื้นฟูสภาพให้กลับคงเดิม โรงเรียนได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน 015/8  เป็นเงิน 111,980  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

                พ.ศ.2539               ได้รับคัดเลือกจากเกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าโครงการฝึกอาชีพการเกษตรชุมชน ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2539 น้ำได้ท่วมอีกครั้งสร้างความเดือดร้อนทั่วหน้าเกิดปัญหาต่อการเรียนการสอนอีละลอกหนึ่ง น้ำท่วมขังประมาณ 3 เดือนเศษ หลังน้ำลงต้องฟื้นฟูใหม่

                พ.ศ. 2540              ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เข้าปฏิรูปการศึกษาของกรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา และได้รับงบประมาณ ตามโครงการดังนี้

                1. ทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยทาสีอาคารเรียนทั้งหลัง

                2. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์

                3. ปรับปรุงห้องอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา พร้อมครุภัณฑ์

                พ.ศ. 2540              ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พร้อมอนุมัติเงินอุหนุน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และในเดือนสิงหาคม 2540 ทางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตร จังหวัดปทุมธานีเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการตามโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อชุมชนต่อไป

                พ.ศ. 2544              นางสาวฉนวนศรี มงคลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดบางเดื่อ  นายพรชัย ภัทรโกมล ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                               เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544

พ.ศ. 2545              ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูดสร้างห้องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 50,000 บาท และได้อนุมัติเงินจัดซื้อคอมพิวเตอร์เป็นเงิน  188,000 บาท            (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท         

พ.ศ. 2546              คุณวรรณดี  นบนอบและสามี ได้มอบเครื่องเล่น ดี วี ดี เป็นเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)  และเครื่องทำน้ำเย็น   4  เครื่องเป็นเงิน  10,000 บาท(หนึ่งหมื่น บาทถ้วน)

                พ.ศ. 2546              ทางโรงเรียนได้ทอดผ้าป่าได้เงิน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

นำมาปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนและขยายห้องคอมพิวเตอร์เด็กออกไปอีก 36  ตารางเมตร

                พ.ศ. 2547              ทางโรงเรียนได้จัดงานคืนสู่เหย้าดาวเรืองได้เงินประมาณ 180,000  บาท นำไปพัฒนาโรงเรียน

พ.ศ. 2548              ได้นำเงินไปขัดพื้นห้องเรียน จำนวน  12 ห้องสิ้นเงินประมาณ  135,156  บาท  (หนึ่งแสนห้าสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาท)   (อาคารไม้ 015)

พ.ศ. 2549              ได้รับงบประมาณ จาก อบจ.ปทุมธานี สร้างอาคารเรียน แบบ  อบจ. 2548     ตึก  3 ชั้น   6 ห้องเรียน ด้วยเงิน  3,800,000  บาท(สามล้านแปดแสนบาท) ด้วยการประสานงานของอดีตท่านสส.ปทุมธานี    คุณสุรพงษ์  อิ้งอัมพรวิไล ทางโรงเรียนวัดดาวเรืองได้จัดหางบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน อบจ.ปทุมธานี อนุมัติงบประมาณโดยนายกชาญ พวงเพ็ชร ทั้งหลังเป็นเงินประมาณประมาณ 220,000  บาท

                พ.ศ. 2550              ได้รับงบประมาณจากอบจ.ปทุมธานี ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดแก้ปัญหาบริเวณสนามหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี งบประมาณ 1,649,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  ในสมัยของท่านนายกชาญ   พวงเพ็ชร  โดยการประสานงานของ           ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอำพรวิไล

พ.ศ. 2551              ได้รับบริจาคจาก   ครอบครัวชื่นเงิน  ครอบครัวรุจิกิจ ครอบครัวกลิ่นจันทร์ ครอบครัวกล่อมเกลี้ยง และครอบครัว ภัทรโกมล ครอบครัวละ 100,000  บาท รวม 5 ครอบครัว         เป็นเงิน 500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างศาลาการเรียนรู้ริมน้ำ จำนวน 5 หลัง ทำพิธีรับมอบ             เมื่อวันที่   12   กุมภาพันธ์  2552

พ.ศ. 2552              ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ย้ายอาคาร ฝ 99 ไปติดที่วัดดดาวเรือง และปรับปรุงเป็นอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ 45,000 บาท ยกย้ายโรงเรือนขึ้นให้สัมพันธ์กับพื้นสนามใช้งบประมาณไป  20,000 บาท และปรับปรุงห้องส้วมข้างอาคารเรียน อบจ.ปทุมธานี งบประมาณ 80,000 บาท        

                พ.ศ. 2553              ได้งบประมาณแปรญัตติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2  รายการสร้างห้องสุขา แบบ สพฐ 4 งบประมาณ 350,000  บาทและปรับปรุงทาสีอาคารอาคารเรียน แบบ 015 งบประมาณ 150,000 บาท

โรงเรียนวัดดาวเรือง จัดการศึกษา  2  ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา  มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

เนื้อที่  ขนาด เป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์  จำนวน    3   ไร่    20   ตารางวา