ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  22 - 29  กรกฎาคม  2559  

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบจ.ปทุมธานี
14 ม.ค. 60 ร่วมงานวันเด็ก บริษัท ประปาปทุมธานี
ด้วย บริษัท  ประปาปทุมธานี ได้จดงานวันเด็กประจำปี  2560  ขึ้น  และได้เชิญโรงเรียนวัดดาวเรือง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สามโคก บริษัท ประปาปทุมธานี
29 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน โรงเรียนวัดดาวเรือง (กีฬาสี)
โรงเรียนวัดดาวเรือง
12 ม.ค. 61 งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดดาวเรือง ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30น. ณ โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดดาวเรือง
16 ม.ค. 61 งานวันครู
คณะครูโรงเรียนวัดดาวเรือง ร่วมงานวันครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
17 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 และ ป.6
เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2560
ค่ายนวภพ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา