โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  22 - 29  กรกฎาคม  2559  

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบจ.ปทุมธานี
14 ม.ค. 60 ร่วมงานวันเด็ก บริษัท ประปาปทุมธานี
ด้วย บริษัท  ประปาปทุมธานี ได้จดงานวันเด็กประจำปี  2560  ขึ้น  และได้เชิญโรงเรียนวัดดาวเรือง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สามโคก บริษัท ประปาปทุมธานี