ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ค่ายคุณธรรม - จริยธรรม

โรงเรียนวัดดาวเรือง จัดโครงการคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม - จริยธรรม และฝึกสมาธิ ระเบียบวินัย ตามวิถีพระพุทธศาสนา

วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
09 ก.พ. 61 Open House เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนวัดดาวเรือง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการ ตามความถนัดของนักเรียน ในช่วงเช้า และมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ร่วมฟังดนตรี จากครู โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดดาวเรือง
17 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 และ ป.6
เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2560
ค่ายนวภพ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
16 ม.ค. 61 งานวันครู
คณะครูโรงเรียนวัดดาวเรือง ร่วมงานวันครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
12 ม.ค. 61 งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดดาวเรือง ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30น. ณ โรงเรียนวัดดาวเรือง
โรงเรียนวัดดาวเรือง
29 ธ.ค. 60 กีฬาภายใน โรงเรียนวัดดาวเรือง (กีฬาสี)
โรงเรียนวัดดาวเรือง
14 ม.ค. 60 ร่วมงานวันเด็ก บริษัท ประปาปทุมธานี
ด้วย บริษัท  ประปาปทุมธานี ได้จดงานวันเด็กประจำปี  2560  ขึ้น  และได้เชิญโรงเรียนวัดดาวเรือง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สามโคก บริษัท ประปาปทุมธานี
22 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน  นักศึกษา  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  22 - 29  กรกฎาคม  2559  

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบจ.ปทุมธานี