ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ อบจ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 1,500,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :