โรงเรียนวัดดาวเรือง
133 หมู่ที่ 6 ถนนบัวสวรรค์  ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5980200
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ อบจ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 1,500,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :